กิจกรรม ของ อบต.

กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองคลัง อบต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย ทุกหมู่บ้าน

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:56โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองคลัง อบต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย ทุกหมู่บ้าน

วันที่ 19. กุมภาพันธ์. 2562 วันมาฆบูชา เวลา 08.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ระยะที่ 2 ดำเนินกิจกรรมปล่อยปลา จำนวน 7 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คนดังนี้

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:53โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

วันที่ 19. กุมภาพันธ์. 2562 วันมาฆบูชา เวลา 08.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ระยะที่ 2 ดำเนินกิจกรรมปล่อยปลา จำนวน 7 จุด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คนดังนี้
1.วัดชุมพลสวรรค์หมู่ที่ 3 ปล่อยปลาจำนวน2000 ตัว
2.วัดโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 12 ปล่อยปลาจำนวน 2000 ตัว
3.วัดโค้งขนัน หมู่ที่ 4 ปล่อยปลาจำนวน 2000 ตัว
4.วัดแก้งจิก หมู่ที่ 7. ปล่อยปลาจำนวน 2000 ตัว
5.วัดกุดเวียน หมู่ที่ 6 ปล่อยปลา จำนวน 2000 ตัว
6.วัดวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ปล่อยปลา จำนวน 2000 ตัว
7. สระหนองคลอง บ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 8 ปล่อยปลาจำนวน 2,000 ตัว

โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายฆราวาส เปิดพิธีปล่อยปลา พร้อมด้วย
ผู้นำชุมชน สมาชิกอบต.และประชาชนตำบลบ้านค่ายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562. งานจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการตามโครงการให้บริการจัดเก็บภาษี (อบต.เคลื่อนที่) ประจำปี 2562. ณ ม.2 บ้านวังก้านเหลือง และ ม.8 บ้านเสี้ยวน้อย ขอขอบคุณกำนันตำบลบ้านค่าย ผู้ใหญ่บ้าน ม.8. ส.อบต ผู้นำชุมชน และผู้เสียภาษีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:52โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม 2562. งานจัดเก็บรายได้ ออกให้บริการตามโครงการให้บริการจัดเก็บภาษี (อบต.เคลื่อนที่) ประจำปี 2562. ณ ม.2 บ้านวังก้านเหลือง และ ม.8 บ้านเสี้ยวน้อย ขอขอบคุณกำนันตำบลบ้านค่าย ผู้ใหญ่บ้าน ม.8. ส.อบต ผู้นำชุมชน และผู้เสียภาษีทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

วันที่ 30 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายออกให้บริการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2562. ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:49โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

วันที่ 30 เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายออกให้บริการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2562. ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค.2562. ณ วัดไพรีพินาศ

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:45โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4 พ.ค.2562. ณ วัดไพรีพินาศ

วันที่ 22 พ.ค.2562. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย นำโดยนายทวีศักดิ์ พรไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินการปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ และต้นยางนาในพื้นที่ โดยร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง เด็ก เยาวชน และประชาชนจิตอาสา ณ บริเวณริมถนนรอบบึงแก่งนรา

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:38โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

วันที่ 22 พ.ค.2562. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย นำโดยนายทวีศักดิ์ พรไพศาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินการปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ และต้นยางนาในพื้นที่ โดยร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง เด็ก เยาวชน และประชาชนจิตอาสา ณ บริเวณริมถนนรอบบึงแก่งนรา

22/5/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย. นำโดยท่านนายกทวีศักดิ์ พรไพศาล. จัดกิจกรรม Big cleaning day ณ บริเวณถนนหน้าวัดตะกุด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 5 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:35โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

22/5/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย. นำโดยท่านนายกทวีศักดิ์ พรไพศาล. จัดกิจกรรม Big cleaning day ณ บริเวณถนนหน้าวัดตะกุด บ้านโค้งน้ำตับ หมู่ที่ 5 ต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

3 มิ.ย. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย นำโดยท่านนายกทวีศักดิ์ พรไพศาล นำสมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน เยาวชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมดังนี้ 1.ปลูกต้นไม้ 2.ปล่อยปลา 3.ลอกคลอง 4.ซ่อมแซมบ้านผู้พิการทางสายตา เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:34โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

3 มิ.ย. 2562 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย นำโดยท่านนายกทวีศักดิ์ พรไพศาล นำสมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน เยาวชน ประชาชนจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมดังนี้
1.ปลูกต้นไม้ 
2.ปล่อยปลา 
3.ลอกคลอง 
4.ซ่อมแซมบ้านผู้พิการทางสายตา

เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

ประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.บ้านค่าย วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ครับ

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:30โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

ประชุมข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.บ้านค่าย วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ครับ

1-10 of 44