กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองคลัง อบต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย ทุกหมู่บ้าน

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:56โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

กองสวัสดิการสังคมร่วมกับกองคลัง อบต.บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วย ทุกหมู่บ้าน

ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:56
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:56
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:56
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:56
Comments