วันที่ 30 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายออกให้บริการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2562. ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:49โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

วันที่ 30 เมษายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่ายออกให้บริการตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี พ.ศ.2562. ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:49
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:49
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:49
ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
28 ส.ค. 2562 20:49
Comments