ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2560

โพสต์3 ม.ค. 2560 23:46โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
ภาษีบำรุงท้องที่  ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ ๔  มกราคม ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการป้าย(ภ.ป.๑)และชำระภาษีตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.๒)และชำระภาษีตั้งแต่ ๔ มกราคม ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข)
กิจการตลาด     การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ขอใบอนุญาตขนย้ายสิ่งปฏิกูล) 
ขอใบอนุญาต /ขอต่อใบอนุญาต เดือนมกราคม – เมษายน ๒๕๖๐
จดทะเบียนพาณิชย์

ą
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
3 ม.ค. 2560 23:46
ą
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
3 ม.ค. 2560 23:46
Comments