ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2559

โพสต์11 ก.ค. 2560 01:58โดยอบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ

ภาษีบำรุงท้องที่  ชำระภาษีตั้งแต่วันที่ 4  มกราคม ถึง 29 เมษายน 2559

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2)และชำระภาษีตั้งแต่ 4 มกราคม ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559

ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข)

กิจการตลาด     การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ขอใบอนุญาตขนย้ายสิ่งปฏิกูล) 

ขอใบอนุญาต /ขอต่อใบอนุญาต เดือนมกราคม – เมษายน 2559

ขอจดทะเบียนพาณิชย์

ผู้ประกอบการ ตัวแทน นายหน้า รถสีข้าว รถเกี่ยวข้าว หรือรถนวดข้าว ที่ให้บริการในพื้นที่ตำบลบ้านค่ายต้องมาขอรับใบอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้    กองคลัง    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

 อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ   โทร. 0-4480-0162 ต่อ 16

ą
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
11 ก.ค. 2560 01:58
ć
อบต.บ้านค่าย ชัยภูมิ,
11 ก.ค. 2560 01:58
Comments