ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

โพสต์17 พ.ย. 2558 02:06โดยอบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ
๑.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  บ้านแก้งจิก  อบต. บ้านค่าย  
๒.  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  สายทาง รพช.  ๔๐๐๗ – บ้านกุดเวียน  ช่วงบ้านแก้งจิก หมู่ที่ ๗-บ้านกุดเวียน  หมู่ที่  ๖  
ą
IMG.jpg
(104k)
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
17 พ.ย. 2558 02:06
ą
อบต.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ,
17 พ.ย. 2558 02:06
Comments