สำนักปลัดนางสาวทัศนีย์  ขันธสง  
หัวหน้าสำนักปลัดน.ส.สุภาพรรณ  อุไรล้ำ  
นิติกรนางชรินรัตน์  สถิตชัย 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนายธวัชชัย  ทวีจิตต์  
ผู้ดูแลเด็กน.ส.ปิธาดา  ภักดิ์ชัยภูมิ 
ผู้ดูแลเด็กนายชะอุ่ม  ใจดี  
ยาม
นายชานนท์  ธันธสง
นักพัฒนาชุมชน


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการน.ส.สายพิณ  กอสันเทียะ  
ผู้ดูแลเด็ก

นักการภารโรงน.ส.อำพร  พรโสภิณ  
แม่บ้าน
ยามนายนิคม  หมวดชัยภูมิ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนน.ส.นภาลัย  นินนานนท์  
ผู้ดูแลเด็ก
  
ผู้ดูแลด็กนายดวง  ประดิษฐ์ค่าย  
พนักงานขับรถนางสนาม  จิตรกลาง 
แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก