ผู้บริหาร


นายทวีศักดิ์  พรไพศาล 
นายก อบต.


นายปกาศิต  ตั้งพงษ์  
ปลัด อบต.


นายยัง  ชาญณรงค์  
รองนายก อบต.

นายอำนวย พรพิศ  
รองนายก อบต.


นายณัฐพล หมั่นภักดี 
เลขานุการนายก