สมาชิกสภา


นายทวีศักดิ์  พรไพศาล 
นายก อบต.


นายปกาศิต  ตั้งพงษ์  
ปลัด อบต.


นายยัง  ชาญณรงค์  
รองนายก อบต.

นายอำนวย พรพิศ  
รองนายก อบต.


นายณัฐพล หมั่นภักดี 
เลขานุการนายก
หมู่  2 


นายสำเริง ทวีภูมิ 
หมู่ 3 
ประธานสภา


นายวินัย หนูฉลุง
ม.4 


นายณรงค์ ผลวิเศษ
ม.5 


นายอนันท์  ภูพังเทียม
ม.6 นายสุนทร ขอแถมกลาง
ม.7 น.ส.บุญโฮม วุฒิชัยภูมิ
ม.8 นายบรรพต สิงหนาท
ม.9 นางทิพภา สถิตนพกุล
ม.11 นายยิ่ง ชาญณรงค์
ม.12 


นายทองก้อน สวัสดี  
หมู่ 3 
รองประธานสภา


ม.4 

นายกมลชัย ศรีไตรภพ
ม.5 


นายบาง ขวัญกลาง
ม.6 นายวัน บุญเอี่ยม
ม.7 นายชัยพร เสี่ยงกุศล
ม.8 นางนัยนา คล่องแคล่ว
ม.9 นายเพ็ง มาตรชัยภูมิ
ม.11 


ม.12