ส่วนการคลัง

ส่วนการคลัง

 
 
นางพัชรนิภา  พิพิธกุล
หัวหน้าส่วนการคลัง
 

 

งานการเงิน
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวสุชานันท์  สมัครการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
       งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
 
 
 

 
 
 
 
            -รอบันทึกข้อมูล-
               เจ้าพนักงานพัสดุ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


  นางแสงฉาย  สังอรวัฒน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

 

 
 
 
 
                  นางนันทพร    มะลิวัลย์
             ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 
 
 
 
 
 
 
                  นางนัยนา  ประทุมวงศ์
                      คนงานทั่วไป