กองคลัง

 
นางสาวผาณิต  บุญตอบ
ผู้อำนวยการกองคลัง

น.ส.เจนจิรา  อังกรรัมย์  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางอัจฉรา  รุกไพรี 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
นางสาวกัญญ์ณัฐ  โหนสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุน.ส.ดวงจิตร  คงสุวรรณ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชีน.ส.ณัฏฐ์กานติ์  ธรรมปานลาภเกิด  
ผู้ช่วยเจ้าที่จัดเก็บรายได้
น.ส.เยาวลักษณ์  พริกจำรูญ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี