กองช่าง


นายวรเทพ  พรหมสนธิ  
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสวรรค์  ผิวรักษา
 นายช่างโยธานายไล  เทือกชัยภูมิ  
คนงานเครื่องสูบน้ำ


นายจรัญ  หาญณรงค์  
คนงานเครื่องสูบน้ำนายบุญเรือน  หมั่นจิตร  
คนงานทั่วไป